ภาพกิจกรรมสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หัวข้อ :
ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ประจำปี พ.ศ. 2563 นำโดย ผศ.สพญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และผู้แทนสถาบันสมาชิกเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค ณ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ และโรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563
หัวข้อ :
ภาพกิจกรรม ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เเละประธานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ ชั้น 4 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563
หัวข้อ :

ข่าวสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา