ฝ่ายส่งเสริมการจัดการศึกษา

division of educational management promotion

LATEST NEWS

9

กันยายน

2563

Excellence of Educational Management : Experience & Inspiration

แนวทาง เทคนิค และแรงบันดาลใจในการพัฒนาหลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตร และการประกันคุณภาพ

สิงหาคม

2563

EQD Knowledge Sharing : OBE : Outcome–based Education

แนวคิดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE : Outcome–based Education)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Contact Us

ฝ่ายส่งเสริมการจัดการศึกษา

ที่อยู่ : 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0-5394-1408-9
E-mail : em-eqd@gmail.com


Social

facebook : EM-EQD

line : @EM-EQD